CastingGirls > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają odpowiednio:

1) Regulamin – Regulamin platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS stanowiący regulamin świadczenia przez L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS;

2) Usługodawca lub Administrator - L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4; 03-230 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 524-030-33-75, REGON: 011566010, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł;

3) Operator – AtomClick Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78; 02-757 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386616, NIP: 521-36-04-026, REGON: 142941474, kapitał zakładowy: 60.000,00 zł;

4) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS i spełnia wymagania przewidziane regulaminem platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS;

5) Platforma – platforma internetowa L’ORÉALCASTINGGIRLS znajdująca są pod stroną internetową www.lorealcastinggirls.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, za pośrednictwem której L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz użytkowników tej platformy;

6) Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego profilu osoby fizycznej korzystającej z platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS;

7) Kontakt – zakładka platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS umożliwiająca wysłanie zapytania do jednej z ambasadorek, jak również zapytania o produkty marki L’Oréal Paris w postaci farb do włosów Casting Crème Gloss;

8) Ambasadorki – ambasadorki produktów marki L’Oréal Paris w postaci farb do włosów Casting Crème Gloss, które wspierają promocję tych produktów;

9) Usługi – dostęp do treści publikowanych w ramach platformy internetowej L’ORÉALCASTINGGIRLS, w tym w szczególności: artykułów, quizów, zdjęć, materiałów video, aplikacji, konkursów i innych.

Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z Platformy przez Użytkowników jest Usługodawca, tj. L’Oréal Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4; 03-230 Warszawa.

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Administrator danych osobowych zbiera dane wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego korzystania przez Użytkowników z poszczególnych funkcji Platformy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Podania danych osobowych wymaga wyłącznie Rejestracja oraz skorzystanie z zakładki Kontakt.

W toku Rejestracji wymaga się podania następujących danych: imienia i nazwiska (przy czym imię i nazwisko widoczne jest w ramach Profilu wyłącznie dla danego Użytkownika); adresu e-mailowego; daty urodzenia; nicku Użytkownika; unikalnego hasła i powtórzenia hasła Użytkownika. W razie dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu logowania na swój indywidualny profil na portalu społecznościowym Facebook, Operator uzyskuje dostęp do danych Użytkownika udostępnionych na Facebooku oraz adresu e-mailowego.

W celu skorzystania z zakładki Kontakt wymaga się podania następujących danych: imienia oraz adresu e-mailowego, na który Użytkownik otrzyma odpowiedź.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Usługodawcy udostępnienia Użytkownikowi poszczególnych funkcji Platformy.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w toku Rejestracji uniemożliwia zarejestrowanie Profilu Użytkownika przez Usługodawcę, zaś brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby skorzystania z zakładki Kontakt uniemożliwia udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi przez Usługodawcę.

Prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania

Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych. Użytkownik może żądać poprawienia, aktualizacji oraz usunięcia podanych przez niego danych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator powierzy przetwarzanie zebranych danych osobowych Operatorowi, tj. AtomClick Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78; 02-757 Warszawa w celu umożliwienia Użytkownikom prawidłowego korzystania z poszczególnych funkcji Platformy.

Pliki cookies

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Platformę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Platformą. Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników Platformy za pomocą plików cookies. Dane gromadzone są przez Operatora, który zarządza Platformą w imieniu Administratora. Dane gromadzone są wyłącznie do celów prawidłowego administrowania Platformą.

Zgodnie z przyjętą praktyką, Operator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Platformy. Oznacza to, że Operator ma dostęp do publicznych adresów IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Platformy. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Operatorowi zname są również:
- data i godzina dostępu do zasobu
- nazwa wyświetlonego zasobu

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Platformy, Operator analizuje okazjonalnie pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Jest to niezbędne do wpływania na wydajność Platformy i ciągłą poprawę jego funkcjonowania.

Wykorzystywanie danych uzyskanych za pomocą plików cookies

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą. Dostęp do tych danych mają wyłącznie Administrator i Operator. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Platformą.

Mechanizm plików cookies

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Platformy ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w ramach Platformy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

W ramach Platformy wykorzystujemy następujące pliki cookies:
- _icl_current_language – tekst – przechowuje informacje o aktualnie używanej wersji językowej strony
- catAccCookies – logiczna – decyduje o wyświetlaniu komunikatu o polityce cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić podstronę Platformy, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Platformy możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy;

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.